The World's Leading
Pop & Jazz Orchestra

Winnaar van 4 Grammy Awards
20 Grammy Nominaties

ANBI

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite.
Op deze pagina vindt u de vereiste informatie.

Stichting Metropole Orkest

Fiscaal nummer (RSIN):
8530.23.062

KvK nummer:
58400214

Contactgegevens:
Deze vindt u hier

Bestuurssamenstelling:
Het Metropole Orkest heeft overeenkomstig de Governance Code Cultuur een directie, de heer J.G. Vierkant, en een Raad van Toezicht bestaande uit Mevrouw A. Bredenoord, voorzitter, per 1 januari 2018. De heer C. Boef, vicevoorzitter, medio 2017. Mevrouw L. Bijvoet, lid, per 1 januari 2018. De heer  W.W.J.L. Mutsaers, lid, medio 2017. De heer Yassine Boussaid, lid, per 1 september 2019.
Korte bio’s van de leden van de Raad van Toezicht vindt u hier.

Businessplan:
Het Metropole Orkest heeft een activiteitenplan vastgesteld voor de periode 2017-2020.

Beloningsbeleid:
Conform de statuten artikel 10.7 worden leden van de Raad van Toezicht benoemd voor een periode van vier jaar. Een aftredend lid van de Raad van Toezicht kan éénmaal worden herbenoemd. De Raad van Toezicht ontvangt geen beloning. De gemaakte onkosten kunnen op basis van werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. Hiervan is door de Raad in 2017 geen gebruik gemaakt.

Code Culturele Diversiteit:
Het Metropole Orkest respecteert de code culturele diversiteit en de daarin verwoorde principes en bepalingen. Het orkest is echter nog niet toegekomen aan het vaststellen van een beleid op dit terrein en zal dit in 2019 gaan oppakken. Hierbij zal het stappenplan gevolgd worden: “stel doelen, formuleer acties en draag zorg voor financiering van het beleid”. Gezien de aard van het Metropole Orkest als orkest voor symfonische pop, jazz, dance en wereldmuziek is culturele diversiteit echter altijd een vanzelfsprekend gegeven voor het orkest. Zo ervaren wij zeer regelmatig bij onze wereldmuziek-concerten hoe veelkleurig de Nederlandse maatschappij is en wat de artistieke waarde van culturele uitwisseling kan zijn.

Code Cultural Governance:
Het Metropole Orkest past de principes van de code cultural governance in zijn geheel toe. Het MO kent een op de instelling toegesneden systeem voor risicobeheersing en controle en zal in 2019 beoordelen of dat nog verder geperfectioneerd kan worden.

De Raad van Toezicht en het bestuur volgen de aanbevelingen van de code en het relevante wettelijke kader, zoals de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het in stand houden van een Nederlands orkest voor de lichte muziek, het bieden van een voorbeeldfunctie en perspectief voor (amateur)musici in Nederland en het toegankelijk maken van de lichte muziek zowel voor een groot en breed publiek, dit alles op een artistiek-kwalitatief zo hoog mogelijk niveau.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording:
De verkorte jaarrekening over 2014 kunt u hier bekijken, die over 2015 hier, die over 2016 hier en die over 2017 hier. De jaarrekening over 2018 is in zijn volledigheid hier in te zien, die van 2019 hier. Een verslag over de activiteiten in de eerste anderhalf jaar van het Metropole Orkest sinds de verzelfstandiging vindt u hier. Het interactieve jaarverslag van 2016 is hier te vinden, het verslag over 2017 hier, het jaarverslag 2018 vindt u hier en het jaarverslag 2019 hier.

Mocht u interesse hebben in aanvullende informatie over door Metropole Orkest uitgeoefende activiteiten, dan kunt u een e-mail sturen aan info@mo.nl.

Schenking

Wilt u ons steunen met een eenmalige of periodieke gift? Dit kan op een fiscaal aantrekkelijke manier: donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Klik hier voor meer informatie.

 

Stichting Support Metropole Orkest

Fiscaal nummer:
8232.13.146

Contactgegevens:
Het secretariaat van de Stichting wordt gevoerd door het directiesecretariaat van het Metropole Orkest. De contactgegevens vindt u hier.

Bestuurssamenstelling:
De Stichting Support Metropole Orkest heeft een bestuur dat wordt gevormd door Heiko van Eldijk (voorzitter), Harm Dijkstra (secretaris/penningmeester), Liesbeth Bijvoet, Linda Hummel en Monique Vierdag.

Een beknopt CV van de leden van het bestuur volgt.

Beleidsplan:
Het beleidsplan vindt u hier.

Beloningsbeleid:
Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen beloning.

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het (doen) bevorderen, mogelijk maken en uitvoeren, van de levende lichte muziek voor orkesten in Nederland en daarbuiten in het algemeen, en ondersteuning van de Algemeen Nut Beogende Instelling: Stichting Metropole Orkest (Stichting MO), kantoorhoudende te Heuvellaan 33, 1217JL Hilversum (KvK nummer 51298376) in het bijzonder; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het organiseren van activiteiten, concerten en uitvoeringen;
  • het distribueren en verkopen van levende lichte muziek;
  • het vastleggen, beheren en de bescherming van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot vorenstaande.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording:
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2018