The World's Leading
Pop & Jazz Orchestra

Winnaar van 3 Grammy Awards
17 Grammy Nominaties

ANBI

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Op deze pagina vindt u de vereiste informatie.

Naam instelling:
Stichting Metropole Orkest

Fiscaal nummer (RSIN):
8530.23.062

KvK nummer:
58400214

Contactgegevens:
Deze vindt u hier

Bestuurssamenstelling:
Het Metropole Orkest heeft overeenkomstig de Governance Code Cultuur een directie, de heer J.G. Vierkant, en een Raad van Toezicht bestaande uit Mevrouw A. Bredenoord, voorzitter, per 1 januari 2018. De heer C. Boef, vicevoorzitter, medio 2017. Mevrouw L. Bijvoet, lid, per 1 januari 2018. De heer E.J. Gerritsen, lid, per 18 juli 2013. De heer  W.W.J.L. Mutsaers, lid, medio 2017.
Korte bio’s van de leden van de Raad van Toezicht vindt u hier.

Businessplan:
Het Metropole Orkest heeft een businessplan vastgesteld voor de periode 2014-2016.

Beloningsbeleid:
Conform de statuten artikel 10.7 worden leden van de Raad van Toezicht benoemd voor een periode van vier jaar. Een aftredend lid van de Raad van Toezicht kan éénmaal worden herbenoemd. De Raad van Toezicht ontvangt geen beloning. De gemaakte onkosten kunnen op basis van werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. Hiervan is door de Raad in 2016 geen gebruik gemaakt.

Governance Code Cultuur:
De Raad is in 2016 vijf keer in vergadering bijeen geweest met de directie van het Metropole Orkest en volgt de aanbevelingen van de Governance Code Cultuur en het relevante wettelijke kader, zoals de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het in stand houden van een Nederlands orkest voor de lichte muziek, het bieden van een voorbeeldfunctie en perspectief voor (amateur)musici in Nederland en het toegankelijk maken van de lichte muziek zowel voor een groot en breed publiek, dit alles op een artistiek-kwalitatief zo hoog mogelijk niveau.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording:
De verkorte jaarrekening over 2014 kunt u hier bekijken, die over 2015 hier en die over 2016 hier. Een verslag over de activiteiten in de eerste anderhalf jaar van het Metropole Orkest sinds de verzelfstandiging vindt u hier. Het interactieve jaarverslag van 2016 is hier te vinden. Mocht u interesse hebben in aanvullende informatie over door Metropole Orkest uitgeoefende activiteiten, dan kunt u een e-mail sturen aan info@mo.nl.

Schenking
Wilt u ons steunen met een eenmalige of periodieke gift? Dit kan op een fiscaal aantrekkelijke manier: donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Klik hier voor meer informatie.