The World's Leading
Pop & Jazz Orchestra

Winnaar van 4 Grammy Awards
24 Grammy Nominaties

ANBI

ANBI gegevens Stichting Metropole Orkest

Stichting Metropole Orkest

Fiscaal nummer (RSIN):
8530.23.062

KvK nummer:
58400214

Contactgegevens:
Deze vindt u hier

Bestuurssamenstelling:
Het Metropole Orkest werkt conform de Governance Code Cultuur met een raad-van-toezicht-model. Directeur-bestuurder is de heer J.G. Vierkant. De raad van toezicht bestaat uit mevrouw L. Griffith (voorzitter), de heer C. Boef (vice-voorzitter) en de leden mevrouw L. Bijvoet, de heer Y. Boussaid, de heer R. Mesman en de heer M. Adriani.
Het reglement van de Raad van Toezicht vindt u hier.
Korte bio’s van de leden van de Raad van Toezicht vindt u hier.

Businessplan:
Het Metropole Orkest heeft in het kader van de BIS periode 2021-2024 een beleidsplan opgesteld. Deze vindt u hier.

Beloningsbeleid:
Het Metropole Orkest heeft in de cao Metropole Orkest de salarissen van musici en stafmedewerkers vastgelegd. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding.

Codes:
Het Metropole Orkest past de volgende van toepassing zijnde codes toe: Governance Code Cultuur, Fair Practice Code en Code Diversiteit & Inclusie.

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel:
a. het in standhouden van het Metropole Orkest, een pop- en jazzorkest met een symfonische bezetting dat een breed repertoire aanbiedt, gericht op een breed en divers publiek en op een artistiek-kwalitatief zo hoog mogelijk niveau;
b. het Metropole Orkest als orkest voor pop-, jazz- en wereldmuziek een (inter)nationaal erkende, leidende positie laten innemen en zo bijdragen aan de ontwikkeling van orkestrale, niet-klassieke muziek;
c. het middels het Metropole Orkest bijdragen aan en stimuleren van de ontwikkeling van (amateur)musici in Nederland, en al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Jaarverslagen
Het jaarverslag van 2021 vindt u hier, het jaarverslag van 2022 hier en het jaarverslag van 2023 hier.

ANBI
Het ‘Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen’ vindt u hier

Mocht u interesse hebben in aanvullende informatie over door Metropole Orkest uitgeoefende activiteiten, dan kunt u een e-mail sturen aan info@mo.nl.

Schenking

Wilt u ons steunen met een eenmalige of periodieke gift? Dit kan op een fiscaal aantrekkelijke manier: donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Klik hier voor meer informatie.

 

Stichting Support Metropole Orkest

Fiscaal nummer:
8232.13.146

Contactgegevens:
Het secretariaat van de Stichting wordt gevoerd door het directiesecretariaat van het Metropole Orkest. De contactgegevens vindt u hier.

Bestuurssamenstelling:
De Stichting Support Metropole Orkest heeft een bestuur dat wordt gevormd door Heiko van Eldijk (voorzitter), Leonard Schokker (secretaris/penningmeester), Liesbeth Bijvoet, Linda Hummel en Monique Vierdag.

Een beknopt CV van de leden van het bestuur volgt.

Beleidsplan:
Het beleidsplan vindt u hier.

Beloningsbeleid:
Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen beloning. De bezoldiging van de directeur-bestuurder valt binnen de normen van de Wet Normering Topinkomens.

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het (doen) bevorderen, mogelijk maken en uitvoeren, van de levende lichte muziek voor orkesten in Nederland en daarbuiten in het algemeen, en ondersteuning van de Algemeen Nut Beogende Instelling: Stichting Metropole Orkest (Stichting MO), kantoorhoudende te Heuvellaan 33, 1217JL Hilversum (KvK nummer 51298376) in het bijzonder; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het organiseren van activiteiten, concerten en uitvoeringen;
  • het distribueren en verkopen van levende lichte muziek;
  • het vastleggen, beheren en de bescherming van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot vorenstaande.

In 2021 heeft Stichting Support Metropole Orkest o.a. de volgende activiteiten gefaciliteerd:

  • Het (laten) initiëren van activiteiten gericht op donateurswerving en behoud van bestaande donateurs.
  • Het uitgeven van het kwartaal magazine MOre:, dit magazine informeert donateurs en betrokken over de activiteiten van het Metropole Orkest.
  • Het uitgeven van een cd productie als eindejaarsgeschenk voor donateurs.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording:
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022

ANBI
Het ‘Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen’ vindt u hier.